Integritetspolicy

Breakthrough Group AB tar din integritet på största allvar. För att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service och kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter vidare. Nedan finner du vår integritetspolicy och hur vi i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Om du har frågor, synpunkter eller vill framföra klagomål över hur vi hanterar dina personuppgifter eller, vilket du har rätt till enligt Dataskyddsförordningen, önskar att vi raderar dina personuppgifter ber vi dig vänligast att kontakta hello@breakthroughgroup.se. Vänligen observera att vi i dessa fall kan ha en rättslig grund till att lagra dina personuppgifter trots att du önskar att få dessa raderade

1. Ansvarig för hantering av personuppgifter

Ansvarig för hantering av personuppgifter är Breakthrough Group AB (559425-0051), tel. 036 – 777 77 70, epost: hello@breakthroughgroup.se.

2. Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

3.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress, telefonnummer, epostadress, ip-adress samt köphistorik.

3.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn, telefonnummer, epostadress, ip-adress, köphistorik, arbetsplats samt yrkesbeteckning.

3.3. När du chattar med oss

För- och efternamn, epostadress, ip-adress samt chatthistorik.

3.4. När du kontaktar oss för en pris- eller bokningsförfrågan

För- och efternamn, epostadress, telefonnummer, ip-adress, mailkonversation, arbetsplats samt yrkesbeteckning.

4. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behöver ovanstående personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Enligt Datainspektionens rekommendation lagras dina personuppgifter inte längre än ett år efter att relationen mellan dig och oss upphört. Dina personuppgifter kan dock komma att lagras längre än så i de fall vi har en rättslig grund till att göra detta. Det kan exempelvis vara för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig eller för att vi ska kunna följa en rättslig förpliktelse såsom bokföringslagen.

6. Rättslig grund

För att vi ska få behandla och lagra dina personuppgifter måste vi ha en rättslig grund till detta.

När du lägger en beställning hos oss träffas avtal om köp mellan dig och Breakthrough Group AB AB (559425-0051), Vätterslundsgatan 1, 553 11 Jönköping. Detta avtal är vår rättsliga grund för att få lov att behandla och lagra dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig.

Enligt bokföringslagen måste vi spara all räkenskapsinformation i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Denna rättsliga förpliktelse är vår rättsliga grund för att få lov att behandla och lagra dina personuppgifter under 7 års tid.

7. Vem delar vi dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande gentemot dig måste vi dela dina personuppgifter vidare. Vi har, enligt dataskyddsförordningen, upprättat så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med de vi delar dina personuppgifter vidare till, våra så kallade personuppgiftsbiträden. Detta innebär att de vi delar dina personuppgifter med (personuppgiftsbiträdena) endast får behandla och lagra dina personuppgifter på det sätt som anges i avtalet mellan dem och oss.

7.1. Betaltjänster

För att vi ska kunna fakturera dig eller företaget för din beställning kommer vi att dela dina personuppgifter med vår faktureringstjänst Fortnox AB samt Klarna.

7.1.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress samt beställning.

7.1.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn samt beställning.

7.2. Leveranstjänster

För att kunna leverera din beställning kommer vi att dela dina personuppgifter med PostNord. Din epostadress och ditt telefonnummer delar vi för att PostNord ska kunna skicka aviseringar till dig om att din beställning finns att hämta hos ett PostNord-ombud.

7.2.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress, epostadress samt telefonnummer.

7.2.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn, epostadress samt telefonnummer.

7.3. Bokföringsprogram

Eftersom vi har bokföringsskyldighet måste vi dela dina personuppgifter med vårt bokföringsprogram Fortnox samt vår redovisningsbyrå.

7.3.1. När du beställer till dig själv som privatperson

För- och efternamn, adress samt beställning.

7.3.2. När du beställer åt ett företag

För- och efternamn samt beställning.

8. Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av och lagras hos oss har du vissa rättigheter.

Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.

8.1. Rätt till information

Du har rätt att få information när dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av oss både när uppgifterna samlas in och när du annars begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till dig, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos oss och det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri. Informationen ska tillhandahållas dig kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska information lämnas om kontaktuppgifter till oss, den rättsliga grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen.

8.2. Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till oss som behandlar dina personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att vi måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen. Om uppgifter rättas på din begäran måste vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

8.3. Rätt till radering

Du har rätt att vända dig till oss som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser dig raderas. Uppgifterna måste raderas i följande fall:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Om uppgifter raderas på din begäran måste vi också informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Du har också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att informera andra som behandlar uppgifterna om din begäran så att även kopior av eller länkar till uppgifterna tas bort. Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

8.4. Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras om detta.

8.5. Dataportabilitet

Du som har lämnat dina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.

8.6. Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att invända mot den vår behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får vi endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direktmarknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi måste informera dig om rätten att göra invändningar.

8.7. Automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering

Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan personlig kontakt. Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal mellan dig och oss eller om du har gett ditt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild lagstiftning. Vi måste informera dig om att automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i förordningen. Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar. Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga bestämmelser i dataskyddsförordningen.

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att skydda sekretess, integritet och tillgången till personuppgifter vidtar vi tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Detta innebär bland annat att vi krypterar all trafik på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) med Secure Sockets Layer (SSL) och att personal på Andreas Jonsson LIVE AB endast har tillgång till dina personuppgifter om detta är nödvändigt. Vi har också upprättat en intern policy över hur vi hanterar personuppgifter och en över hur vi agerar om det skulle ske ett intrång där vi lagrar dina personuppgifter.

10. Cookiepolicy

På vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) använder vi cookies. Tack vare cookies kan vi skilja dig från andra besökare, vilket gör att vi kan ge dig en bättre upplevelse när du besöker vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) samtidigt som den ger oss möjlighet att samla in information för att kunna förbättra framtida upplevelser på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se).

I vår cookiepolicy, punkt 10.10 i detta avtal, finns all information om vilka och i vilket syfte vi använder oss av cookies. Genom att du fortsätter använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

10.1. Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som vi lagrar i din enhet om du godkänner det. Cookies kan användas till mycket, vilket vi förklarar i detalj här nedan.

Du kan blockera eller ta bort cookies via din webbläsare eller genom att använda fristående programvara, men om detta görs kan det komma att påverka vissa funktioner på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se). Genom att du fortsätter att använda vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) godkänner du användningen av cookies.

10.2. I vilket syfte använder vi cookies?

Cookies kan samla in anonym användarinformation, till exempel antalet besökare på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) och var våra besökare befinner sig. Vi använder denna information för att kontinuerligt kunna förbättra din upplevelse av vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se).

10.3. Vilka cookies använder vi?

Vi använder fyra kategorier av cookies på vår webbplats.

10.3.1. Strikt nödvändiga cookies

Detta är cookies som är nödvändiga för driften av vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se). Exempelvis gör dessa cookies att du kan navigera till rätt sidor på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se), i händelse av att vi uppdaterar funktioner.

10.3.2. Prestandacookies

Prestandacookies samlar in information om hur du som besökare använder vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) och hjälper oss att se om det uppstått något fel på webbplatsen (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se). Detta ger oss möjlighet att testa, förbättra och införa nya funktioner på webbplatsen (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se).

10.3.3. Funktionalitetscookies

Denna typen av cookies gör det möjligt för oss att ha vissa funktioner på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) som förenklar och förbättrar din upplevelse, till exempel genom att komma ihåg dina preferenser, kontrollera om en tjänst redan erbjudits dig och lagring av mer komplexa val så som den specifika vara du är intresserad av.

10.3.4. Cookies för målgrupp/annonsering

Dessa cookies registrerar dina besök på vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se), de sidor du tittat på och de länkar du har följt. Vi använder denna information för att anpassa vår webbplats (andreasjonsson.nu samt breakthroughgroup.se) och annonsering efter dina intressen. Vi kan även i detta syfte komma att dela denna information med tredjepartsleverantörer.

Notera att tredjepartsleverantörer (inklusive, till exempel, annonsnätverk och leverantörer av externa tjänster för analys av webbtrafik) även kan använda cookies över vilka vi inte har någon kontroll.

Dessa villkor har fastställts av Breakthrough Group AB 2023-05-01.